Foto camping

Privacy

DSC 0578

Boerder­i­j­camp­ing​‘t Heeter­veen, geves­tigd aan Zuiderzeestraatweg 4518091PA Wezep, is ver­ant­wo­ordelijk voor de ver­w­erk­ing van per­soon­s­gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Con­tact­gegevens:

https://​www​.heeter​veen​.nl

Zuiderzeestraatweg 4518091PA Wezep

038 – 376 3921

Per­soon­s­gegevens die wij verwerken

Boerder­i­j­camp­ing​‘t Heeter­veen ver­w­erkt je per­soon­s­gegevens door­dat je gebruik maakt van onze dien­sten en/​of omdat je deze gegevens zelf aan ons ver­strekt. Hieron­der vind je een overzicht van de per­soon­s­gegevens die wij verwerken:

- Voor- en achter­naam- Adres­gegevens- E‑mailadres

Bij­zon­dere en/​of gevoelige per­soon­s­gegevens die wij verwerken

Onze web­site en/​of dienst heeft niet de inten­tie gegevens te verza­me­len over web­site­be­zoek­ers die jonger zijn dan 16 jaar. Ten­z­ij ze toestem­ming hebben van oud­ers of voogd. We kun­nen echter niet con­trol­eren of een bezoek­er oud­er dan 16 is. Wij raden oud­ers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteit­en van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verza­meld wor­den zon­der oud­er­lijke toestem­ming. Als je er van over­tu­igd bent dat wij zon­der die toestem­ming per­soon­lijke gegevens hebben verza­meld over een min­der­jarige, neem dan con­tact met ons op via info@​heeterveen.​nl, dan ver­wi­jderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grond­slag wij per­soon­s­gegevens verwerken

Boerder­i­j­camp­ing​‘t Heeter­veen ver­w­erkt jouw per­soon­s­gegevens voor de vol­gende doelen:

- Je te kun­nen bellen of e‑mailen indi­en dit nodig is om onze dien­stver­len­ing uit te kun­nen voeren- Je te informeren over wijzigin­gen van onze dien­sten en pro­ducten- Boerder­i­j­camp­ing​‘t Heeter­veen analy­seert jouw gedrag op de web­site om daarmee de web­site te ver­beteren en het aan­bod van pro­ducten en dien­sten af te stem­men op jouw voorkeuren.

Geau­toma­tiseerde besluitvorming

Boerder­i­j­camp­ing​‘t Heeter­veen neemt niet op basis van geau­toma­tiseerde ver­w­erkin­gen besluiten over zak­en die (aanzien­lijke) gevol­gen kun­nen hebben voor per­so­n­en. Het gaat hier om besluiten die wor­den genomen door com­put­er­pro­gram­ma’s of ‑sys­te­men, zon­der dat daar een mens (bijvoor­beeld een medew­erk­er van Boerder­i­j­camp­ing​‘t Heeter­veen) tussen zit. Boerder­i­j­camp­ing​‘t Heeter­veen gebruikt de vol­gende com­put­er­pro­gram­ma’s of ‑sys­te­men:

Hoe lang we per­soon­s­gegevens bewaren

Boerder­i­j­camp­ing​‘t Heeter­veen bewaart je per­soon­s­gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doe­len te realis­eren waar­voor je gegevens wor­den verza­meld. Wij hanteren de vol­gende bewaarter­mi­j­nen voor de vol­gende (cat­e­gorieën) van persoonsgegevens:

Delen van per­soon­s­gegevens met derden

Boerder­i­j­camp­ing​‘t Heeter­veen ver­strekt uit­slui­tend aan der­den en alleen als dit nodig is voor de uitvo­er­ing van onze overeenkomst met jou of om te vol­doen aan een wet­telijke verplichting.

Cook­ies, of vergelijk­bare tech­nieken, die wij gebruiken

Boerder­i­j­camp­ing​‘t Heeter­veen gebruikt func­tionele, ana­lytis­che en track­ing cook­ies. Een cook­ie is een klein tek­st­be­stand dat bij het eerste bezoek aan deze web­site wordt opges­la­gen in de brows­er van je com­put­er, tablet of smart­phone. Boerder­i­j­camp­ing​‘t Heeter­veen gebruikt cook­ies met een puur tech­nis­che func­tion­aliteit. Deze zor­gen ervoor dat de web­site naar behoren werkt en dat bijvoor­beeld jouw voorkeursin­stellin­gen onthouden wor­den. Deze cook­ies wor­den ook gebruikt om de web­site goed te lat­en werken en deze te kun­nen opti­malis­eren. Daar­naast plaat­sen we cook­ies die jouw sur­fge­drag bijhouden zodat we op maat gemaak­te con­tent en adver­ten­ties kun­nen aan­bieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze web­site hebben wij je al geïn­formeerd over deze cook­ies en hebben we je toestem­ming gevraagd voor het plaat­sen ervan. Je kunt je afmelden voor cook­ies door je inter­net­brows­er zo in te stellen dat deze geen cook­ies meer opslaat. Daar­naast kun je ook alle infor­matie die eerder is opges­la­gen via de instellin­gen van je brows­er ver­wi­jderen. Zie voor een toelicht­ing: https://​veilig​in​ter​net​ten​.nl/t…

Op deze web­site wor­den ook cook­ies geplaatst door der­den. Dit zijn bijvoor­beeld adver­teerders en/​of de sociale media-bedri­jven. Hieron­der een overzicht: [ Bijvoor­beeld: Cook­ie: Goo­gly Ana­lyt­ics Naam: _​utma Func­tie: Ana­lytis­che cook­ie die web­site­be­zoek meet Bewaarter­mi­jn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aan­passen of verwijderen

Je hebt het recht om je per­soon­s­gegevens in te zien, te cor­rigeren of te ver­wi­jderen. Daar­naast heb je het recht om je eventuele toestem­ming voor de gegevensver­w­erk­ing in te trekken of bezwaar te mak­en tegen de ver­w­erk­ing van jouw per­soon­s­gegevens door Boerder­i­j­camp­ing​‘t Heeter­veen en heb je het recht op gegevensover­draag­baarheid. Dat betekent dat je bij ons een ver­zoek kan indi­enen om de per­soon­s­gegevens die wij van jou beschikken in een com­put­erbe­stand naar jou of een ander, door jou genoemde organ­isatie, te sturen. Je kunt een ver­zoek tot inzage, cor­rec­tie, ver­wi­jder­ing, gegevensover­drag­ing van je per­soon­s­gegevens of ver­zoek tot intrekking van je toestem­ming of bezwaar op de ver­w­erk­ing van jouw per­soon­s­gegevens sturen naar info@​heeterveen.​nl. Om er zek­er van te zijn dat het ver­zoek tot inzage door jou is gedaan, vra­gen wij jou een kopie van je iden­titeits­be­wi­js met het ver­zoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pas­fo­to, MRZ (machine read­able zone, de strook met num­mers onder­aan het paspoort), paspoort­num­mer en Burg­erser­vi­cenum­mer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je pri­va­cy. We rea­geren zo snel mogelijk, maar bin­nen vier weken, op jouw ver­zoek . Boerder­i­j­camp­ing​‘t Heeter­veen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoud­er, de Autoriteit Per­soon­s­gegevens. Dat kan via de vol­gende link: https://autoriteitpersoonsgege…

Hoe wij per­soon­s­gegevens beveiligen

Boerder­i­j­camp­ing​‘t Heeter­veen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maa­trege­len om mis­bruik, ver­lies, onbevoegde toe­gang, ongewen­ste open­baar­mak­ing en ongeoor­loofde wijzig­ing tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aan­wi­jzin­gen zijn van mis­bruik, neem dan con­tact op met ons via info@​heeterveen.​nl

Boerderijcamping 't Heeterveen

Zuiderzeestraatweg 451
8091 PA Wezep
038 - 376 3921

Alle rechten voorbehouden © 2001 - 2024 - Website door Steen en Storm